fbpx
 

Risikovurdering

LongTerm risikovurdering

Vi vil gerne give dig et indblik i de kendte risici der er ved at købe og sælge finansielle instrumenter. Som med enhver anden investering, herunder i enkeltaktier, er der altid forbundet en risiko ved en investering. Produkter herunder indebærer en risiko for et større tab, der ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudviklinger ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger. Aktier er kategoriseret som gule eller røde produkter afhængigt af det enkelte instrument. Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grøn, gul eller rød, på baggrund af produktets kompleksitet og risiko. Klik her for at få yderligere oplysninger

RISIKO MÅLT SOM VOLATILITET

EU har lavet en fælles risikoskala, der er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er lav risiko og kategori 7 er høj risiko det er gearing og shorting som man vil inddele i den røde farve. Skalaen er baseret på, hvordan risiko kontra afkast typisk hænger sammen. Investeringsrisiko er, i følge EU’s retningslinjer, den annualiserede standardafvigelse af de ugentlige afkast set over en 5-årig periode, hvilket vil sige udsvingene i de ugentlige afkast. Den aktuelle kategori for Pillious ligger på 5 ud af 7 i long term momentum dette er egen vurdering.

GENEREL RISIKO VED STRATEGIEN

Aktierne til den langsigtet porteføljen vælges på baggrund af momentumberegninger, således at de aktier, der udviser det bedste prismomentum på beregningstidspunktet, købes for som regel 10% af porteføljen. Den største risiko i momentumudvælgelsen i Pillious er dermed performancerelateret, hvilket vil sige, at der er risiko for, at de aktier, der købes, ikke er dem, der efterfølgende stiger mest som forventet, hvis performancen ikke er der indenfor 1 uge er det ikke noget vi vil have på bøgerne længere da vi kun vil have de bedste af de bedste aktier, man kan som aktieanalytiker tage fejl og nogen gange må man blot sælge med et lille tab (-1.5% ), da den ikke performet som forventet og en ny kvalitetsaktie må ind i stedet for.

SELSKABSSPECIFIKKE RISICI

Porteføljen kan består af 100 enkeltaktier fra S&P500, Nasdaq og Dow Jones 30. Værdien af hver enkelt aktie kan svinge meget i værdi relativt til det samlede marked, og der er risiko for, at et enkelt selskab helt eller delvist mister sin værdi dog vil vi monitorerer aktien tæt inden, for at sikrer os at der ikke er den voldsomme volatilitet ved købet, dog kan det ikke udelukkes at den viser utilregnelige udsving ved køb. Hvis den ikke fortsætter sine stabile udsving i en opadgående trend ”casher” vi ud selvom vi kun har lille afkast indtil videre. For at minimere denne risiko investeres der kun i enkeltaktier i de eliteindeks ikke små indeks med mangel på likviditet. Der investeres desuden kun i aktier, der har været børsnoteret i mindst 1 år.

MARKEDSRISIKO

Finansielle markeder kan til tider svinge meget i værdi det er derfor vigtigt at man er indforstået med dette før man går i gang med at investere i aktier. Under sådanne forhold vil aktier på tværs af lande og sektorer ofte korrelere mere end normalt og man skal derfor have en tight stop loss politik og en investeringsstrategi man kører efter hvis man vil sikrer sig selv bedst mod kriser og krak i markedet, i disse tilfælde vil diversifikation på selskabs- og sektorniveau ikke nødvendigvis hjælpe til at mindske effekterne af sådanne svingninger, da de ofte sker på globalt plan. Bevægelserne vil derfor kunne påvirke værdien af aktierne i ens porteføljen, det er derfor vigtigt at være kort tid inde eller have en fordeling af flere aktier i porteføljen med forskellige vægtning. Hvis man lukker positionerne ved -2% eller ved manglende performance er dette at foretrække i et uroligt markedet.

KONCENTRATIONSRISIKO

Investeringerne i LongTerm kan være koncentrerede i både bestemte lande og sektorer, hvis disse udviser højere momentum end andre lande og sektorer ser vi dette som en attraktiv mulighed for at lave merafkast dog skal det nævnes at hvis man tilkobler sig op til at følge den danske momentum portefølje er det danske aktier der kommer så snart du udvider og tilføjer andre lande kunne ovenstående godt ske hvis muligheden griber sig. I forbindelse med koncentrationsrisiko vil den største risiko være forbundet med sektorer frem for lande, da koncentrationer i sektorer mindsker diversifikationsfordelen i langt højere grad end en landekoncentration. For at imødekommende dette, er der i Pillious LongTerm porteføljen en sektorbegrænsning på 20% af porteføljeværdien ved de løbende re-balanceringer i fonden. Mellem re-balanceringer kan en sektor for en tid overskride de 20% som et resultat af overperformance.

VALUTARISIKO

Vores investeringsstrategi bygger på at handle i et land med den samme portefølje, man har derfor ingen valutarisiko med mindre at man vælger at tilkøbe vores andre porteføljer i verden, f.eks. En amerikansk portefølje som ikke amerikaner, der løber man en valuta risiko, da dollaren kan være meget volatil i usikre tider. I vores amerikanske portefølje er vi derfor eksponeret over for valutarisici, hvilket tilfører et lag af risiko til den eksisterende kursrisiko hvis man ikke er amerikanske bruger, investering i værdipapirer indebærer altid en risiko for tab. Ved at være langsigtet i en aktie er du samtidig lang i dollaren, og du kan derfor i værste scenarie tabe på din investering selvom du er plus på aktiens stigning. I LongTerm er valutaeksponeringer for aktier i fremmed valuta udækkede, men vi ønsker naturligvis at tage højde for langsigtede valutamæssige cyklusser uden at skulle lave kurssikring via afledte finansielle instrumenter.

MODPARTSRISIKO

Indlån, dvs. at have en del af porteføljemidlerne kontant i banken, er ikke en del af investeringsstrategien og der kan være en risiko ved at gå kontant ved over 750.000. Grundet valørmæssige forhold, helligdage samt indløsninger og emissioner, kan indlån periodevis forekomme, meget kortvarigt eventuelt med store beløb, når der indtrædes eller udtrædes af aktien med store beløb. I sådanne perioder er der risiko for, at modparten, i dette tilfælde vores bankforbindelse(r), ikke kan overholde sine forpligtelser.

LIKVIDITETSRISIKO

Utilsigtede og uforudsigelige hændelser på de finansielle markeder kan gøre, at aktierne i porteføljen ikke længere kan sælges som vi havde planlagt, da der løbende skal være køber til aktierne. Pludseligt opståede kriser og negative begivenheder samt sammenbrud på fondsbørsen eller nedlukning dette vil kunne øge likviditetsrisikoen betragteligt. For at minimere likviditetsrisikoen er investeringsstrategien udelukkende centreret omkring meget likvide aktier fra verdens ledende indeks dow30, S&P500 og Nasdaq, og der kan til porteføljen således kun købes aktier, der på købstidspunktet er en del af de officielle eliteindeks i de lande, der indgår i vores momentum strategien hvis aktierne ikke gennemfører vores ESG screening bliver de ikke taget ind i porteføljen. På trods af dette kan det ikke garanteres, at ovenstående hændelser ikke vil påvirke den kurs eller med hvilken hastighed, vi vil kunne købe og afhænde aktierne.

Det er nemt at komme igang
1

Åbn konto hos Pillious

Udfyld dine oplysninger på hjemmesiden under login

2

Vælg porteføljen

Vælg den strategi som passer til dig ud fra din tidshorisont

3

Download appen

Her får du adgang til handlerne med køb og salg.