fbpx
 

Risikoadvarsel

Risikoadvarsel

Handel med produkter og ydelser, som pillious tilbyder, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Aktiehandel er ikke for alle, og kan i mange tilfælde resultere i tab, hvis man ikke har styr på det.

 

Alle investeringer bære en risici, og man bør derfor ikke investere mere end man har råd til at tabe.

Pillious tager ikke i nogen af pillious publikationer hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, specielle investeringsmål, finansielle situation eller specifikke behov og krav. Derfor er alle publikationer fra pillious, medmindre andet er specifikt angivet, kun tilsigtet informations- og/eller markedsføringsformål, og de skal ikke opfattes som:

• forretnings-, finansiel-, investerings-, kurssikrings-, juridisk-, lovgivnings-, skatte- eller regnskabsrådgivning,

• en anbefaling eller handelsidé, eller

• enhver anden form for opfordring til at handle, investere eller sælge på en bestemt måde.

(herefter benævnt “anbefalinger”).

 

Pillious er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Uanset hvad der måtte fremgå skal ingen publikation (inklusive mulige anbefalinger) tolkes som en garanti (hverken direkte eller indirekte) for, at modtageren vil profitere af handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation, eller at modtageren ikke vil lide tab ved handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation. 

Pillious gør sig alle rimelige bestræbelser på at indhente information fra pålidelige kilder, men alle publikationer udgives “som beset” uden nogen form for garanti (hverken direkte eller indirekte), og pillious frasiger sig ansvaret for enhver publikation, som ikke er komplet, præcis, egnet eller relevant for modtageren. Specifikt frasiger pillious sig ansvaret over for enhver abonnent, kunde, partner, leverandør, modpart og anden modtager for:

• nøjagtigheden af enhver leveret markedskurs,

• enhver forsinkelse, unøjagtighed, fejl, afbrydelse eller udeladelse i leveringen af markedskurser, og

• ethvert ophør af tidligere leverede markedskurser.

 

Pillious publikationer bliver ikke opdateret efter deres udgivelse og kan derfor blive unøjagtige og muligvis misvisende efter et stykke tid, hvilket kan variere fra sekunder og minutter til dage, uger og måneder afhængig af informationen. Pillious giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar over for nogen modtager for, at publikationer ikke er forældede.

 Såfremt en publikation forældes, er Pillious på ingen måde forpligtet til at:

• opdatere publikationen,

• informere modtagerne af publikationen, eller

• foretage nogen anden handling.

 

Enhver publikation kan være personlig for ophavsmanden og afspejler ikke nødvendigvis Pillious holdninger. Pillious forbeholder sig retten til efter eget skøn at tilbagetrække eller ændre enhver given publikation eller information uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Pillious er ikke ansvarlig for nedbrud i internetforbindelsen, eller andet teknisk. Da pillious hverken kontrollerer signalstyrke, eller kundens software. Derfor er pillious ikke ansvarlige for kommunikationsfejl, forvridninger, forsinkelser eller forsinkelser.

 

Pillious er ikke ansvarlig for noget krav eller noget tab, som opstår på baggrund af en fysisk eller juridisk persons adgang til, eller manglende adgang til, enhver af Pillious hjemmesider. Denne afgrænsning inkluderer, men er ikke begrænset til, enhver beskadigelse af computerudstyr og computersystemer forårsaget af virus, malware eller enhver anden skadelig computerprogrammering.

Vi vil gerne give dig et indblik i de kendte risici der er ved at købe og sælge finansielle instrumenter. Som med enhver anden investering, herunder i enkeltaktier, er der altid forbundet en risiko ved en investering. Produkter herunder indebærer en risiko for et større tab, der ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudviklinger ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger. Aktier er kategoriseret som gule eller røde produkter afhængigt af det enkelte instrument. Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grøn, gul eller rød, på baggrund af produktets kompleksitet og risiko. Klik her for at få yderligere oplysninger

 
Det er nemt at komme igang
1

Åbn konto hos Pillious

Udfyld dine oplysninger på hjemmesiden under login

2

Vælg porteføljen

Vælg den strategi som passer til dig ud fra din tidshorisont

3

Download appen

Her får du adgang til handlerne med køb og salg.